Question
Soki mwana na yo alingaka koyamba bato oyo balala, soki okɔtisi mbeto ya kolala ekolongola mposa ya mbeto ya mibale na shambre. Okoki mpe kosalela ba meubles combinés lokola mbeto ya plateforme ya étagère ya mikanda. To meka chiffrobe oyo ...
0
2 days 0 Answers 2 views New Member 0